0

obchodnými podmienkami a pravidlami spracovania osobných údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Všeobecné ustanovenia


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a príjemcom a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služieb a/alebo Zmluvy o dodaní tovaru.


1.2 „Poskytovateľ“ je spoločnosť Zirek group, s. r. o., 538/33, 020 01 Púchov, IČO: 47200839, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 28342/R, Bankové spojenie: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK8009000000005044583570, e-mail: zirek@zirek.sk. 1.3 „Užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby alebo ktorej je dodávaný tovar poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. 1.4 „Služba“ je akákoľvek služba alebo viacero služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to najmä ako služby spočívajúce v poskytnutí reklamného priestoru (prezentácie) v Produktoch Poskytovateľa; tvorba a implementácia grafického návrhu; tvorba a implementácia ilustrácií; tvorba a kompozícia textov, kompozícia viacerých služieb do jednotného celku. Službou sa rozumie aj ucelená, tematická služba poskytovaná podľa požiadaviek Užívateľa v určitom vopred vymedzenom území. Službou je aj samotné poskytnutie prezentácie v Produktoch. 1.5 „Produkt“ je predmetom získaným výrobou, vlastnou tvorivou činnosťou Poskytovateľa alebo Tovarom, ktorý je zhotovený podľa konkrétnych požiadaviek Užívateľa. 1.6 „Tovar“ ponúkaný najmä, ale nielen prostredníctvom maloobchodných predajní; veľkoobchodných predajní; priameho predaja; katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napríklad prostredníctvom webových stránok alebo formou telemarketingu. 1.7 „Zmluva o poskytovaní služieb“ je zmluva, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb. 1.8 „Zmluva o dodaní tovaru“ je zmluva, predmetom ktorej je dodanie Tovaru. 1.9 „Zmluva o dodaní Produktu“ je zmluva, predmetom ktorej je dodanie Produktu. 1.10 „Zmluva“ je spoločne označovaná Zmluva o poskytovaní služieb alebo Zmluva o dodaní tovaru, Zmluva o dodaní Produktu, predmetom ktorej je dodanie Tovaru. 1.11 Zmluva je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku. Zmluvou podľa VOP sa rozumie aj zmluva, ktorá nie je uzavretá na diaľku. 1.12 Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. II. Objednávka a uzavretie Zmluvy


2.1 Odoslaním objednávky Užívateľom akoukoľvek formou (e-mailom, mobilnou aplikáciou, poštou, osobne alebo telefonicky) a jej potvrdením akoukoľvek formou (e-mailom, mobilnou aplikáciou, poštou, osobne alebo telefonicky) Poskytovateľom sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, z ktorej vznikajú Poskytovateľovi a Užívateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to Poskytovateľovi najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme Užívateľovi Službu alebo dodať Tovar/Produkt a užívateľovi vzniká povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú Službu, a/alebo uhradiť cenu za Tovar/Produkt. 2.2 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania Poskytovateľa Užívateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných Službách a ponúkanom Tovare/Produkte. 2.3 V prípade, ak neboli všetky Užívateľom uvedené údaje v objednávke správne a úplné vyplnené, je Poskytovateľ oprávnený požadovať doplnenie objednávky. 2.4 Užívateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať svoje údaje a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené. 2.5 Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP.


III. SpôsobSpôsob poskytnutia Služby, dodania Tovaru alebo Produktu Poskytovateľomposkytnutia Služby, dodania Tovaru alebo Produktu Poskytovateľom 3.1 Zoznam Služieb alebo Tovarov na internetovej stránke Poskytovateľa je katalógom bežne dodávaných služieb a Poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých z nich. Dostupnosť Služieb alebo Tovarov bude pre Užívateľa potvrdená Poskytovateľom na základe dopytu Užívateľa. 3.2 Užívateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetových stránkach Poskytovateľa a súčasne pokynmi Poskytovateľa v akejkoľvek forme (e-mail, mobilná aplikácia, pošta, osobne alebo telefonicky). 3.3 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby, dodávať Tovar a Produkty s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Užívateľom prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Užívateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú, alebo sa priečia dobrým mravom. Poskytovateľ je povinný informovať Užívateľa o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí Služby, dodaní Tovaru alebo Produktu. 3.4 Ak je pre splnenie povinností Poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany Užívateľa, je Užívateľ povinný takúto súčinnosť Poskytovateľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nielen v prípadoch, keď Poskytovateľ požiada Užívateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť. 3.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia Služby, dodania Tovaru alebo Produktu užívateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok v danom období. O tejto skutočnosti je Poskytovateľ povinný užívateľa bezodkladne informovať. V prípade, ak Užívateľ nebude mať záujem na poskytnutí Služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy. 3.6 Užívateľ je povinný prevziať Službu v mieste dohodnutom zmluvnými stranami a Tovar alebo Produkt v mieste uvedenom v objednávke. Čas poskytnutia Služby alebo termín dodania Tovaru alebo Produktu bude uvedený vždy v objednávke, ktorý bude potvrdená Poskytovateľom. 3.7 Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode s Poskytovateľom. Užívateľ je vždy povinný potvrdiť prevzatie Služby/Tovaru/Produktu podpisom na dodacom liste, pričom týmto zároveň potvrdzuje, že si dodaný Tovar/Produkt poriadne prehliadol a že tovar zodpovedá požiadavkám špecifikovaným v ním vykonanej objednávke. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu dodací list nebol vyhotovený, užívateľ alebo ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň aj ako dodací list. 3.8 V prípade, že Poskytovateľ nedodá Užívateľovi Tovar/Produkt alebo neposkytne Službu v dojednanej lehote, je Užívateľ povinný poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na doručenie tovaru. Ak Poskytovateľ tovar nedoručí ani v poskytnutej dodatočnej lehote, je Užívateľ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Avšak ak Užívateľ v objednávke uviedol, že je pre neho dôležité doručenie do istého dátumu alebo v konkrétny deň a predávajúci túto požiadavku nesplní, potom Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia takejto dodatočnej lehoty. 3.9 V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak, doručenie Tovaru/Produktu sa uskutoční podľa potvrdenej objednávky na dobierku, poštovou prepravou, po uhradení zálohovej faktúry alebo formou osobného odberu v sídle spoločnosti Poskytovateľa. Poskytnutie Služby sa uskutoční okamihom realizácie Služby. IV. Cena poskytovaných Služieb aCena poskytovaných Služieb a kúpna cena Tovaru/Produktu akúpna cena Tovaru/Produktu a platoplatobné podmienkybné podmienky 4.1 Cena za poskytnutie Služby bude uhradená v dvoch (2) častiach, ak sa zmluvné strany nedohodli inak: - prvú časť vo výške 50 % uhradí Užívateľ na základe zálohovej faktúry po objednaní Služby. V prípade nezaplatenia zálohovej faktúry riadne a včas Zmluva o poskytnutí služby zaniká. - druhú časť vo výške 50 % uhradí Užívateľ na základe faktúry po poskytnutí Služby. 4.2 Kúpna cena za Tovar bude uhradená v dvoch (2) častiach: - prvú časť vo výške 50 %, uhradí Užívateľ na základe zálohovej faktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví Užívateľovi po objednaní Tovaru. V prípade nezaplatenia zálohovej faktúry riadne a včas Zmluva o dodaní tovaru zaniká. - druhú časť vo výške 50 % uhradí Užívateľ na základe faktúry po dodaní Tovaru. 4.3 Kúpna cena za Produktu bude uhradená v dvoch (2) častiach: - prvú časť vo výške 50) % uhradí Užívateľ na základe zálohovej faktúry po objednaní Tovaru. V prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas Zmluva o dodaní produktu zaniká. Poskytovateľ a Užívateľ sa môžu dohodnúť aj na iných lehotách splatnosti.


- druhú časť vo výške 50 % uhradí Užívateľ na základe faktúry po dodaní Tovaru Užívateľovi. 4.4 Cena za poskytnutie Služby alebo za dodanie Tovaru/Produktu Užívateľovi sa vždy riadi cenníkom Poskytovateľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu dojednať aj individuálne. 4.5 Poskytovateľ je platca DPH a ceny za tovar a služby sú uvedené vrátane DPH. 4.6 Úhrada ceny za poskytnuté Služby, ceny za dodanie Tovaru/Produktu sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa. 4.7 Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením Poskytovateľovi. 4.8 Ak z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovanej služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany Poskytovateľa. V. Miesto dodania Tovaru/ProduktuProduktu


5.1 Za dodanie Tovaru/Produktu je považované jeho odovzdanie Užívateľovi, poprípade osobe ním poverenej, na mieste plnenia ním určenom. Všetky riziká a nebezpečenstvo škody na tovare prechádzajú na Užívateľa pri odovzdaní tovaru. Ak Poskytovateľ podľa inštrukcií Užívateľa odovzdá Tovar dopravcovi, prechádza na Užívateľa nebezpečenstvo škody na Tovare/Produkte, jeho odovzdaním dopravcovi. Okamihom dodania je Užívateľ úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia, skladovanie a ďalšiu manipuláciu s tovarom.


VI. Reklamácie Tovaru/Produktu Užívateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom na mailovú adresu zirek@zirek.sk na nesúlad poskytnutej Služby alebo dodaného Tovaru/Produktu s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí. 6.1 V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný s poskytnutou Službou alebo má dodaný Tovar/Produkt vady, môže Poskytovateľovi podať emailom na zirek@zirek.sk alebo poštou na adresu Poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie Službu/Tovar/Produkt, deň dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie Poskytovateľ vybavuje do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. 6.2 Užívateľ je povinný pri prevzatí Tovar/Produkt riadne skontrolovať. V prípade zistenia neúplnosti alebo jeho poškodenia je povinný odmietnuť jeho prevzatie. Prehliadku je Užívateľ povinný vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Oneskorená reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná. Výnimku tvorí poškodenie, ktoré pri prevzatí zásielky, nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takomto prípade je Užívateľ povinný uplatniť reklamáciu do 14 dní od prevzatia Tovaru/Produktu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu ako neoprávnenú v prípade zistenia, že Tovar/Produkt bol užívaný v rozpore s jeho účelom použitia alebo v rozpore s inštrukciami ohľadom odporúčaní ohľadom údržby Tovaru/Produktu. 6.3 Pri odstrániteľnej vade má Užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Poskytovateľ je oprávnený namiesto odstránenia vady (opravy) Tovaru/Produktu vykonať výmenu Tovaru/Produktu za nový. 6.4 Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Užívateľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Tieto isté práva, teda právo na výmenu Tovaru/Produktu alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú Užívateľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát počas záručnej doby alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady. Užívateľ má právo výberu, či si uplatní právo na výmenu Tovaru/Produktu, alebo sa rozhodne pre vrátenie kúpnej ceny. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu Tovaru/Produktu, má užívateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Poskytovateľom a Užívateľom.


6.5 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. V prípade, že záručná doba Tovaru od výrobcu je dlhšia, je záručná doba predávajúceho rovnaká ako záručná doba výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Užívateľom. 6.6 Ak si uplatní Užívateľ vadu Tovaru neurčitým spôsobom, vystavuje sa nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania, prípadne tiež neplatnosti či neúčinnosti jeho uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady. Ak zostane vadný Tovar/Produkt po dobu reklamačného konania v držbe Užívateľa, je tento povinný počínať si tak, aby neprišlo k jeho ďalšiemu znehodnoteniu. V prípade porušenia tejto povinnosti, je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu takýmto jednaním vznikla. VII. Zmluvné pokuty 7.1 V prípade, ak Užívateľ Službu neprijme v lehote uvedenej v objednávke, Užívateľovi zaniká právo na poskytnutie Služby a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradenú sumu Užívateľovi teda prepadá ako zmluvná pokuta. V prípade, ak Užívateľ Tovar neprevezme v lehote uvedenej v objednávke, a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradenú sumu Užívateľom, teda prepadá ako zmluvná pokuta. V prípade, že ide o dodanie Produktu a Užívateľ si Produkt neprevezme, Poskytovateľ má nárok na 100 % ceny Produktu. V prípade, že po zaplatení uvedenej zmluvnej pokuty dôjde k opätovnému uzatvoreniu Zmluvy, Poskytovateľ môže poskytnúť užívateľovi zľavu z celkovej ceny služieb vo výške rovnajúcej sa zmluvnej pokute, ktorú zaplatil Poskytovateľovi. 7.2 V prípade, ak užívateľ požiada o zmenu termínu poskytnutia Služby v deň, ktorý je zmluvnými stranami dohodnutý ako deň poskytnutia služby, ak sa v dohodnutý termín poskytnutia služieb nedostaví na vopred dohodnuté miesto ich poskytnutia, vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne Užívateľovi zaniká právo na poskytnutie služby. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po márnom uplynutí 2.-krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania Služby. Prípadným odstúpením užívateľa od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok Poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou Užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb). 7.3 V prípade, ak Užívateľ odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb v deň, kedy má byť na základe dohody zmluvných strán poskytnutá, vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby. VIII. Doba trvania zmluvy 8.1 Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená podľa jednotlivej objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 8.2 V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť. 8.3 Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou Užívateľa a Poskytovateľa alebo písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, ktoré je možné vykonať aj bez udania dôvodu. IX. Zrušenie zmluvy 9.1 Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb kedykoľvek. V prípade odstúpenia od zmluvy po úhrade ceny za poskytnutie služby, resp. kúpnej ceny za tovar zo strany Užívateľa, je Poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi takto poskytnuté plnenie.


9.2 Užívateľ je podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátený tovar je Užívateľ povinný odovzdať poskytovateľovi kompletný, nepoškodený, čistý a v originálnom neporušenom obale, spoločne s kópiou nadobúdacieho dokladu. Náklady spojené s vrátením tovaru Poskytovateľovi hradí Poskytovateľ. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Užívateľom na dobierku. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Užívateľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Užívateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Poskytovateľovi, ibaže Poskytovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 9.3 Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.. 9.4 Odstúpením od zmluvy zo strany užívateľa nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle článku VII VOP. 9.5 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov zo strany Užívateľa, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve Poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie Užívateľ nezabezpečí bezodkladnú nápravu. 9.6 Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomnou formou poštou na adresu Zirek group, s. r. o., Nábrežie slobody 538/30, 020 01 Púchov, alebo na e-mailovej adrese zirek@zirek.sk. 9.7 Užívateľ pri uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy uvedie svoje údaje (meno, priezvisko/ názov, adresu/ sídlo, emailovú adresu), odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby s presným uvedením názvu služby, dátum záväznej objednávky a tiež dátum zaslania odstúpenia od zmluvy. X. Práva a povinnosti UžívateľaPráva a povinnosti Užívateľa 10.1 Užívateľ má právo na dodanie Služby alebo Tovaru v kvalite, termíne a mieste dohodnutom s Poskytovateľom. 10.2 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že: - pre používanie služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií; - obsah týchto služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy Poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; - Poskytovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či Užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overiť si ich dodržiavanie. 10.3 Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke Tovaru alebo Služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Užívateľa a Užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú. 10.4 Užívateľ, ktorý si objednal Službu predstavujúcu prezentáciu v Produkte, nesie zodpovednosť za všetky podklady, ktoré poskytne Poskytovateľovi (napr. fotografie, texty a pod.) za účelom poskytnutia Služby, najmä zodpovedá za všetky porušenia práv autorov. V prípade, že Užívateľ nie je autorom diela na zaslaných podkladov, je povinný zabezpečiť súhlas autora na účel, ktorý je predmetom poskytnutia Služby. 10.5 Ak je Užívateľom obec alebo iný orgán verejnej správy, zaslaním objednávky dáva súhlas na použitie obecných alebo iných symbolov, erbu alebo loga na účely ich použitia v Službe, predmetom ktorej je prezentácia, alebo v Produkte. 10.6 Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas Poskytovateľovi na zasielanie emailov ohľadom výroby Produktu, ako aj na reklamné a marketingové účely odosielania ponúk v rámci poskytovaní Produktov/Služieb realizovaných Poskytovateľom.


XI. Práva a povinnosti PoskytovateľaPráva a povinnosti Poskytovateľa 11.1 V prípade Služby, predmetom ktorej je poskytnutie reklamného priestoru, Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Službu na mieste na základe vlastného uváženia, tak aby bolo v súlade s koncepciou Produktu. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť vzhľad Produktu, a to aj bez súhlasu Užívateľa a taktiež pokiaľ ide o štylistickú úpravu textov alebo jazykovú korektúru celkového Produktu. 11.2 Službu, predmetom ktorej je zhotovenej ilustrácie, textu alebo celkového grafického náhľadu odsúhlasenú Užívateľom, môže Poskytovateľ upraviť s prihliadnutím na celkový vzhľad a koncepciu Produktu a to zmenami a doplneniami o piktogramy, zmenami farebnosti nadpisov, fontov a veľkosti písma, zalomenia textov, pridávaním vysvetliviek a komentárov. 11.3 V prípade zvýraznenia konkrétneho prvku odkazujúceho na prílohu Produktu môže Poskytovateľ zmeniť vzhľad prezentácie odsúhlasenej Užívateľom, a to napríklad: môže odstrániť alebo zmeniť farebnosť konkrétneho prvku obrázku. 11.4 Poskytovateľ je oprávnený stanoviť celkový dizajn, vzhľad Produktu, v ktorom je poskytovaná Služba spočívajúca v poskytnutí reklamného priestoru. 11.5 Užívateľom schválená Služba v Produkte je aj po realizácií Produktu výlučným autorským dielom Poskytovateľa. 11.6 V prípade záujmu Užívateľa o ďalšiu Službu umiestnenú v Produkte budú podmienky dohodnuté osobitne na základe licenčnej zmluvy, pričom uvedené sa vzťahuje aj v prípade dodania Produktu. XII. KomunikáciaKomunikácia 12.1 Užívateľ súhlasí s emailovou, telefonickou komunikáciou, prostredníctvom mobilných aplikácií, ako aj s komunikáciou cez sociálne siete, prostredníctvom pošty alebo elektronických médií (Skype, Google), a za týmto účelom poskytne Poskytovateľovi svoj mail, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Užívateľ povinný oznámiť ich Poskytovateľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj. 12.2 Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf alebo *jpg). XIII. ZodpovednosťZodpovednosť 13.1 Články uverejnené na internetových portáloch sú chránené autorským právom. Užívateľ berie na vedomie, že dodávané služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Zirek group, s. r. o. 13.2 Uzatvorením zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Užívateľ má právo využívať služby výlučne ako konečný užívateľ, a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu služby. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách, resp. akýmkoľvek spôsobom. 13.3 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že Užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných Poskytovateľovi, ak neposkytol bezodkladne Poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby. XIV. Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov 14.1 V súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobných údajov, sa Poskytovateľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). sa Poskytovateľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).


14.2 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo identifikátor alebo jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej,jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 14.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa (t. telefónne číslo a emailová adresa (t. j. bežné osobné údaje) a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. j. bežné osobné údaje) a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje, ktoré Užívateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje, ktoré Užívateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, prevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuprevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. je do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutízmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby osobné údaje užívateľa vymaže. tejto doby osobné údaje užívateľa vymaže. 14.4 V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Poskytovateľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača užívateľa sú Poskytovateľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača užívateľa sú uvedenuvedené na webových stránkach poskytovateľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do é na webových stránkach poskytovateľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia užívateľa. internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia užívateľa. Poskytovateľ používa na webovej stránke súbory cookies, Poskytovateľ používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.zirek.skwww.zirek.sk. Cookies pre meranie . Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok snávštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného ú spracovávané na základe oprávneného záujmu Poskytovateľa. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu užívateľa. Údaje, ktoré záujmu Poskytovateľa. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu užívateľa. Údaje, ktoré poskytovateľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.poskytovateľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. 14.5 Za podmienok stanovených v GDPR má užívateľZa podmienok stanovených v GDPR má užívateľ nasledovné práva:nasledovné práva:


- právo vedieť, či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,


- právo na opravu jeho osobných údajov u Prevádzkovateľa tak, aby boli správne, úplné a aktuálne,


- právo na vymazanie jeho osobných údajov u Prevádzkovateľa,


- právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u Prevádzkovateľa,


- právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme u Prevádzkovateľa,


- právo namietať, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje. 14.6 UžívateľUžívateľ za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže kontaktovať Poskytovateľa ako prevádzkovateľa niektorým z týchto spôsobov:


- emailovom na zirek@zirek.sk alebo


- listinne na adresu Zirek group, s. r. o., Nábrežie slobody 530/35, Slovenská republika. 14.7 VšetkýmiVšetkými žiadosťami sa prevádzkovateľ bude zaoberať a o výsledku ich vybavenia bude užívateľov informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podajú. 14.8 Poskytovateľ ako prevádzkovateľprevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. - Poskytovateľ ako prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením/šifrovaním prístupu na web, vykonávaním pravidelných aktualizácií systému, vykonávaním pravidelných zálohovaní systému. - Poskytovateľ ako prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.


XV. Alternatívne riešenie sporovAlternatívne riešenie sporov 15.1 V prípade, že Užívateľ nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodaným tovarom alebo službou, má právo napísať na e-mail zirek@zirek.sk. Pokiaľ reklamácia Užívateľa nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že Poskytovateľ mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona č. 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. môže od užívateľa požadovať úhradu poplatku za začatie


riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže užívateľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 Zákona 391/2015 Z. z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku. XVI. Záverečné ustanoveniaZáverečné ustanovenia 16.1 Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu. 16.2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 16.3 Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP. 16.4 Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s Užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená na internetových portáloch Poskytovateľa, event. prístupná v mieste sídla Poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy. 16.5 Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových portáloch sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Poskytovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním Užívateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb. Púchov 28.11.2019.